Rusza kolejny nabór do projektu

Rusza kolejny nabór do projektu „Twoja szansa na nowe kwalifikacje zawodowe” Uzyskaj dofinansowanie na wybraną Usługę Rozwojową Nabór kandydatek/ów do projektu odbędzie się w dniach: od 07.11.2022r. do 14.11.2022r. w godz. 12.00-17.00

Rusza koljeny projekt

GRUPA DOCELOWA to 2491 os. (1271 K) dorosłych zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w szczególności osoby starsze i o niskich kwalifikacjach. Min. 60% UP stanowią osoby o niskich kwalifikacjach i/lub osoby w wieku 50 lat i więcej.

Projekt obejmuje wsparciem wyłącznie osoby dorosłe, które ukończyły 18 rok życia mające miejsce zamieszkania (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), zatrudnienia lub pobierania nauki na terenie subregionu

– powiat krośnieński grodzki, krośnieński ziemski, jasielski, brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki, strzyżowski, lub spoza subregionu, o ile realizują one wybrany do dofinansowania kurs na terenie objętym projektem oraz zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), pracują lub pobierają naukę na terenie województwa podkarpackiego.

UWAGA: z udziału w projekcie wyłączone są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 

FORMY WSPARCIA: kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, inne kursy niż ww.,umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych z wyłączeniem kursów językowych i TIK (Technologie informacyjno-komunikacyjne).

W ramach jednego naboru masz możliwość wyboru wyłącznie jednej Usługi Rozwojowej. Usługę Rozwojową wybierasz na stronie Bazy Usług Rozwojowych (BUR) : www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl lub spoza Bazy Usług Rozwojowych w przypadku zidentyfikowania braków w BUR

Kwota dofinansowania jednej Usługi Rozwojowej w danym naborze wynosi maksymalnie 3535,00 zł wraz z wkładem własnym Twój wkład własny, jeśli pracujesz wynosi co najmniej 12,81% wartości Usługi rozwojowej, gdy nie pracujesz wynosi co najmniej 5,69%.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wartość projektu: 9 686 253,50zł
Kwota dofinansowania: 8 714 826,45zł
Okres realizacji: 01.03.2019 – 31.08.2023

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowych informacji dotyczących naboru można uzyskać telefonicznie lub w punktach kontaktowych od pon. do pt. od 8.00 do 15.00.

PUNKTY KONTAKTOWE (INFORMACYJNO-REKRUTACYJNE):

JASŁO: (biuro główne projektu) – Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o. o.
ul. Staszica 7, 38-200 Jasło, tel. 518 442 843, e-mail: szkolenia@pakd.pl

JASŁO: (biuro partnera) – INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o.,
ul. Dworcowa 12, 38-200 Jasło, tel. 667 634 288, e-mail: innovo@interia.pl

KROSNO: ul. Lewakowskiego 31, 38-400 Krosno, tel. 535 866 902

STRZYŻÓW: ul. Słowackiego 2, 38-100 Strzyżów, tel. 605 576 777

LESKO: ul. Mickiewicza 17, 38-600 Lesko, tel. 784 595 695

BRZOZÓW: ul. Mickiewicza 14, 36-200 Brzozów, tel. 601 561 350

SANOK: ul. Lwowska 18, 38-500 Sanok, tel. 511 094 575

USTRZYKI DOLNE: ul.1 Maja 16, 38-700 Ustrzyki Dolne, tel. 518 442 783

W okresie trwania naboru wszystkie Punkty Kontaktowe będą czynne w dni robocze w godz. od 12:00 do 17:00

Formularz Zgłoszeniowy i Regulamin rekrutacji i uczestnictwa dostępne są na stronie http://www.pakd.pl/tskz w zakładce „DOKUMENTY”.

Każdy Kandydat/tka składająca dokumenty rekrutacyjne winni przedstawić do wglądu pracownikowi w Biurze/Punkcie Kontaktowym dokument tożsamości oraz jeśli dotyczy dokument potwierdzający niepełnosprawność oraz dołączyć do Formularza Zgłoszeniowego wymagane zaświadczenie potwierdzające status na rynku pracy (osoby pracujące – zaś. z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie;
osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP – zaświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej; osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP, osoby bierne zawodowo – zaświadczenie z ZUS z informacją o nieodprowadzaniu składek społecznych z tytułu zatrudnienia; osoby uczące się – zaświadczenie ze szkoły, uczelni o pobieraniu nauki oraz zaświadczenie z ZUS z informacją o niedoprowadzaniu składek społecznych z tytułu zatrudnienia).