Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywnościowego

Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywnościowego, obchodzony 7 czerwca, został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2018 roku. Celem tego dnia jest zwrócenie uwagi na znaczenie bezpieczeństwa żywnościowego oraz promowanie działań mających na celu zapobieganie, wykrywanie i zarządzanie zagrożeniami związanymi z żywnością, aby zapewnić zdrowie konsumentów.

Kluczowe aspekty obchodów:

  1. Podnoszenie świadomości: Organizowane są kampanie edukacyjne i informacyjne mające na celu uświadomienie społeczeństwu, jak ważne jest bezpieczeństwo żywności.
  2. Promowanie współpracy: Współpraca między rządami, organizacjami międzynarodowymi, przemysłem spożywczym i konsumentami jest kluczowa dla zapewnienia bezpiecznej żywności.
  3. Wdrażanie standardów: Podkreślana jest rola międzynarodowych standardów i regulacji, takich jak te opracowane przez Komisję Kodeksu Żywnościowego, w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego.
  4. Działania prewencyjne: Zachęcanie do wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności w całym łańcuchu dostaw, od produkcji rolnej po konsumpcję.

Znaczenie dnia:

  • Zdrowie publiczne: Bezpieczna żywność jest kluczowa dla zdrowia i dobrobytu ludzi. Zanieczyszczona żywność może prowadzić do chorób przenoszonych przez żywność, które są poważnym problemem zdrowia publicznego.
  • Zrównoważony rozwój: Bezpieczeństwo żywności jest integralną częścią osiągania celów zrównoważonego rozwoju (SDG), w tym eliminacji głodu, poprawy zdrowia i wspierania zrównoważonego rolnictwa.
  • Ekonomia: Zanieczyszczenia żywnościowe mogą prowadzić do strat ekonomicznych z powodu wycofywania produktów, spadku zaufania konsumentów i kosztów leczenia chorób.

Hasło i tematy:

Każdego roku obchodom towarzyszy określone hasło, które podkreśla główny temat działań i kampanii. Na przykład, hasło „Bezpieczeństwo żywności to sprawa każdego z nas” podkreśla, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności leży na wszystkich uczestnikach łańcucha żywnościowego, od producentów po konsumentów.

Przykładowe działania:

  • Konferencje i seminaria: Organizowane są wydarzenia, podczas których eksperci dzielą się wiedzą i najlepszymi praktykami.
  • Kampanie medialne: Używane są różne platformy medialne do promowania wiedzy o bezpieczeństwie żywności.
  • Inicjatywy lokalne: Wiele organizacji i instytucji angażuje się w działania edukacyjne i prewencyjne na poziomie lokalnym.

Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywnościowego to okazja do refleksji nad tym, jak nasze codzienne wybory i działania mogą wpływać na zdrowie i bezpieczeństwo żywności, którą spożywamy.

Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywnościowego

Lesko.info