Woda alkaliczna dla zdrowia

Woda Java. Zdumiewające jest to, że spo­śród wszystkich składników znajdujących się w żywej komórce, woda występuje w największych ilościach – jej zawar­tość waha się w granicach 70-98%. Podobnie, około 75% powierzchni na­szej planety pokrywa woda.

U nowo­rodka woda stanowi 75-80%, u oso­by w średnim wieku 60%, a u osoby powyżej 70-tego roku życia tylko 50%. Woda jest niezbędnym składni­kiem wszelkich płynów ustrojowych żywych organizmów. Uczestniczy w przebiegu większości reakcji prze­miany materii i pozostałych reakcji zachodzących w organizmie. Każdy z nas przez dziewięć miesięcy prze­bywa w środowisku wodnym, w alka­licznych wodach płodowych.

Najcenniejsza substancja na Ziemi.

Wody Java

Czym jest medium, bez którego nie możemy żyć? Woda jest najbardziej pierwotną, powszechnie występującą substancją. Jedną z najcenniejszych i najważniejszych na Ziemi. Używa­my ją codziennie od naszego poczę­cia, a po urodzeniu nadal staje się najbardziej zwyczajną-niezwyczajną substancją, z jaką mamy do czynienia. Jej istnienie warunkuje życie biolo­giczne. Wszystkie procesy zachodzą­ce na naszej planecie są uzależnione są od obecności wody krążącej ciągle w zamkniętym obiegu.

Woda jest najważniejszym środo­wiskiem, w którym zachodzą liczne reakcje chemiczne i procesy fizyko­chemiczne: osmoza, dyfuzja, asymi­lacja, dysymilacja itp., tworzące pod­stawy życia wszelkiego stworzenia. Bezbarwna, pozbawiona zapachu i smaku, pospolita, a jednocześnie nie­zbędna do życia. Właściwości wody są niezwykłe.

Napięcie powierzchniowe powo­duje, że powierzchnia cieczy zacho­wuje się jak napięta błona, rodzaj elastycznej membrany. Małe owady mogą biegać po powierzchni wody nie zanurzając się. Dzięki zjawisku przepływu kapilarnego, woda w ro­ślinach może być transportowana na wysokość powyżej 10 m, a krew przez naczynia włosowate (kapilarne) do­ciera do najodleglejszych tkanek bez konieczności stosowania wysokich ciśnień. Zjawisko kapilarne sprawia, że w naczyniach włosowatych woda może wznosić się wbrew sile ciążenia na znaczne wysokości. Umożliwia to zaopatrywanie nawet najwyższych części roślin w składniki pokarmowe.

Woda jest wspaniałym rozpusz­czalnikiem. Potrafi rozpuścić prawie wszystko – to tylko kwestia czasu. Rozpuszcza składniki pożywienia, by mogły być przetransportowane do każdej komórki naszego ciała. Roz­puszcza także substancje zbędne dla organizmu, następnie transportuje je na zewnątrz. Oznacza to, że w miarę czysta, nasycona jedynie w niewiel­kim stopniu związkami chemicznymi woda jest w stanie wypłukiwać z orga­nizmu produkty przemiany materii.

Dzięki ogromnej tzw. pojemności cieplnej ma cudowne właściwości, stanowiąc akumulator ciepła. Sprawia to, że morza i oceany stanowią gigan­tyczny termoregulator całej planety. Woda jest także niezwykle sprawnym medium termoregulacyjnym naszych organizmów. Chroni nas przed prze­grzaniem i wyziębieniem.

W zależności od rodzaju i natęże­nie wpływów, z którymi woda miała w przeszłości kontakt, ma ona zróżni­cowane własności. Badania naukowe wykazują m.in. specyficzne widmo spektroskopowe wody oraz specy­ficzne oddziaływania na organizmy żywe. Jednym z efektów tych badań było powstanie akwabiotyki, biologii wody. Traktuje ona to medium nie tylko jako środowiska życia, w którym występują reakcje biochemiczne oraz drogi transportu, ale jako niezależne, aktywne, uniwersalne środowisko zdolne do wpływania na organizmy i regulację ich procesów życiowych przez możliwość gromadzenia, prze­chowywania i przesyłania biomole- kularnych sygnałów.

Spełnia ważne funkcje

Jak wspominaliśmy – woda jest wspaniałym rozpuszczalnikiem. Roz­puszcza składniki pożywienia, by mogły być przetransportowane do każdej komórki, a równocześnie roz­puszcza i wydala substancje zbędne. Bierze udział w przemianach meta­bolicznych, w tym gospodarki enzy­matycznej i hormonalnej. Umożliwia przemianę pożywienia w energię i dostarcza ją organizmowi. Wspoma­ga usuwanie toksyn z narządów we­wnętrznych przez nerki, płuca, skórę („trzecią nerkę”), wątrobę, stymuluje pracę wątroby i jej przepłukiwanie, przyśpiesza przechodzenie odpadów przez jelita, usuwając z nich toksyny, zmiękcza stolec i ułatwia wypróżnia­nie się.

Utrzymuje odpowiednią wilgot­ność gałki ocznej, stawów, skóry, błon śluzowych itp. Nawilża wdychane powietrze. Jest skutecznym amorty­zatorem, chroniąc np. nienarodzone dziecko podczas ciąży czy stawy przed mechanicznymi urazami. Zmniejsza tarcie między współpracującymi po­wierzchniami ślizgowymi stawów, więzadeł, mięśni.

Ma decydujące znaczenie w jako­ści parametrów krwi (gęstość, lepkość, szybkość przepływu), także odpo­wiada za zapamiętywanie, przecho­wywanie i przekazywanie wszelkich molekularnych sygnałów (medium informacyjne). Ma wpływ na równo­wagę kwasowo-zasadową przez roz­cieńczanie kwasów (zmniejszanie ich stężeń). O tym w dalszej części.

Pożądane cechy w wody pitnej

W celu optymalizacji biochemicz­nych procesów zachodzących w or­ganizmie ludzkim, woda – przede wszystkim pitna – powinna spełniać szereg wymogów. Nie powinna zawie­rać: chloru i żadnych jego organicz­nych pochodnych, soli metali ciężkich, związków azotowych, pestycydów, bakterii, wirusów, grzybów i pasoży­tów, prostych związków organicznych, ksenobiotyków (związków chemicz­nych otrzymanych przez człowieka, o strukturze chemicznej niewystępującej w przyrodzie, do których organizmy nie przystosowały się na drodze ewolu­cji; jest to większość trucizn i leków).

Woda powinna być biologicznie dostępna dla komórek, czyli łatwo przyswajalna. Dlatego stopień napię­cia powierzchniowego nie powinien być zbyt wysoki. W przeciwnym razie komórka musi wydatkować dużo ener­gii na wykonanie pracy nad zmniej­szeniem napięcia powierzchniowego, aby woda została wchłonięta.

Powinna mieć przedętą tzw. twar­dość. Bardzo twarde nie nadają się do zaopatrywania komórek. Dlatego sto­pień mineralizacji wody powinien być możliwie niski, aby podtrzymywać jedynie elektrolityczny stan płynów ustrojowych, jednocześnie spełniać swoje podstawowe zadania w orga­nizmie: rozpuszczanie, rozcieńczanie (zmniejszanie stężeń toksyn), transport składników pokarmowych do komó­rek i usuwanie produktów przemiany materii z komórek itp. Jedynie czysta woda, nienasycona żadnymi związka­mi, może spełniać w pełni te funkcje.

Jednym z głównych fizjologicznych zadań wody jest ewakuacja szkodli­wych zakwaszonych ubocznych pro­duktów metabolizmu komórkowego. Jednak w obliczu kumulacji toksyn będących nieodłącznym elementem procesów życiowych i wzmożonego gromadzenia się zakwaszonych nie­pożądanych substancji pochodzących ze skażonego powietrza, wody i pro­duktów spożywczych, organizm ludz­ki traci pełną skuteczność w zakresie autoregulacji pH na prawidłowym i korzystnym dla zdrowia poziomie. („Woda życia”, dr Mark Sircus)

W miarę możliwości, woda pitna powinna być strukturyzowana (lodo- podobna), ponieważ cała woda w or­ganizmie jest wodą strukturyzowaną (ustrukturowaną) – podobnie jak woda metaboliczna powstająca w organi­zmie w wyniku spalania związków or­ganicznych (białek, węglowodanów, tłuszczów).

Powinna być lekko zasadowa ze względu na to, że większość płynów ustrojowych ma niewielki odczyn alkaliczny. Jeśli nie możemy zaopatrywać się w krystalicznie czystą wodę o hek­sagonalnej strukturze, powinniśmy ku­pując wodę, zwracać uwagę na jej sto­pień pH – czyli poziom alkaliczności. Dlaczego? Ponieważ strukturowana heksagonalnie woda alkaliczna prze­chodzi przez kanały aquaporynowe w komórkach i pozwala utrzymywać równowagę kwasowo-zasadową w or­ganizmie. To podstawowy warunek zdrowia, sprawności oraz skutecznego leczenia. Coraz więcej lekarzy twier­dzi: Leczenie – to odkwaszanie!

Jak to jest z zakwaszeniem

Jest tylko jedna choroba i jedna przyczyna tej choroby-nadmierne za­kwaszenie organizmu. To właśnie pły­ny twojego ciała decydują o zdrowiu, dlatego kluczem do długiego życia jest utrzymanie spójności wewnętrznych płynów przez proces nawadniania cia­ła alkalicznymi płynami. Pamiętaj, że komórki mogą być zdrowe jeśli pływa­ją w zdrowym i czystym środowisku wolnym od toksyn i nadmiernego za­kwaszenia. (Dr. Robert O. Young autor książki: „Cud pH” (The pH miracle), światowej sławy mikrobiolog, twórca „Nowej Biologii”)

Ludzki organizm jest skompliko­wanym, precyzyjnie funkcjonującym mechanizmem, w którym przebiegają różne procesy, zachodzą rozmaite re­akcje biochemiczne i elektroniczne. Te reakcje mogą przebiegać w sposób optymalny jedynie w ściśle określo­nych warunkach.

Cały ludzki metabolizm to skompli­kowana gra, w której granice toleran­cji istnieją, ale są bardzo wąskie. Cały proces przemiany materii wymaga obecności nie tylko białek, tłuszczów, witamin, węglowodanów, składni­ków mineralnych, enzymów itp. oraz wody, również dokładnie określonej temperatury i określonych wartości pH, czyli odpowiedniego stężenia za­sad i kwasów.

Różnorodne procesy, wszelkie skomplikowane reakcje, zaczynają się już na szczeblu podstawowym, na poziomie pojedynczej komórki. A każda komórka to tętniący życiem mikrokosmos. Od prawidłowej pracy komórki zależy funkcjonowanie tka­nek, narządów i w końcu całego or­ganizmu.

Decydującym czynnikiem zdrowia jest harmonijny stosunek między sub­stancjami kwaśnymi i zasadowymi. Tę równowagę zakłóca przewlekła, utajona, bezobjawowa kwasica me­taboliczna niskiego stopnia (ang. Low Grade Metabolic Acidosis – LGMA), potocznie zwana właśnie zakwasze­niem organizmu. Powoduje ona auto­matyczne zakłócenie równowagi prze­mian, zaburzenia stężeń elektrolitów, utrudnienia w przemianie materii, wy­stępowanie niedyspozycji, a w końco­wym rezultacie – poważnych chorób. Powoduje typowe choroby degeneracyjne oraz przyśpieszone starzenie organizmu.

Janusz Dąbrowski

Porady na zdrowie

Lesko.info